lerner: (Default)
[personal profile] lerner
 photo itsover_zpsnyjvkupc.gifA L L O W E D

⚐ ᴠɪᴏʟᴇɴᴄᴇ: ɪɴᴄʟᴜᴅɪɴɢ ɪɴᴄɪᴅᴇɴᴛs ᴏғ:
⚐ ʜɪᴛᴛɪɴɢ
⚐ ᴘᴜɴᴄʜɪɴɢ
⚐ ᴋɪᴄᴋɪɴɢ
⚐ sʟᴀᴘᴘɪɴɢ
⚐ ᴘᴜsʜɪɴɢ
⚐ sʜᴏᴠɪɴɢ
⚐ ᴛʀɪᴘᴘɪɴɢ
⚐ ᴄᴜʀsɪɴɢ
⚐ ɪɴsᴜʟᴛs
⚐ ᴍᴀɪᴍɪɴɢ
⚐ ᴋɪʟʟɪɴɢ

⚐ ʙᴀᴄᴋᴛᴀɢɢɪɴɢ

⚖ ɴᴏᴛ ᴏɴ ᴛʜᴇ ʟɪsᴛ? ᴀsᴋ.
D I S A L L O W E D

⚑ ғᴏʀᴄᴇᴅ ᴘʟᴀʏ
⚑ ᴍᴏᴅɪɴɢ
⚑ ɢᴏᴅ-ᴍᴏᴅᴅɪɴɢ
⚑ ᴛʀᴏʟʟɪɴɢ

ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘᴇʀᴍɪssɪᴏɴs:
⚑ ɪɴғᴏ-ᴍᴏᴅᴅɪɴɢ ᴜɴʟᴇss ʀᴇʟᴇᴠᴀɴᴛ
⚑ ᴘᴏᴡᴇʀɢᴀᴍɪɴɢ
⚑ ғᴏᴜʀᴛʜᴡᴀʟʟɪɴɢ ᴜɴʟᴇss ʀᴇʟᴇᴠᴀɴᴛ

⚖ ɴᴏᴛ ᴏɴ ᴛʜᴇ ʟɪsᴛ? ᴀsᴋ.

Profile

lerner: (Default)
(ᴏғғɪᴄᴇʀ) ᴅᴀᴡɴ ʟᴇʀɴᴇʀ

December 2014

S M T W T F S
 123456
789101112 13
14151617 181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2017-09-24 07:13 pm
Powered by Dreamwidth Studios